behandelovereenkomst

Op het einde van het intakegesprek zal de diagnose met u en uw kind besproken worden. In een aantal situaties kan het echter voorkomen dat er in de intakefase meer onderzoeken nodig zijn. Na het eerste intakegesprek maken we dan vervolgafspraken met u voor de aanvullende onderzoeken en voor een adviesgesprek. In dit adviesgesprek bespreken we de diagnose met u en uw kind. Nadat de diagnose met u besproken is (direct in het intakegesprek of later in een adviesgesprek), doen we een voorstel voor de behandeling. In overleg met u stellen we een behandelovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Indien kinderen een individueel behandeltraject ingaan zullen ouders/verzorgers actief bij de behandeling worden betrokken. Vaak is er sprake van een meersporenbeleid waarbij naast de individuele behandeling van het kind ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling plaatsvindt, afstemming met school wordt gezocht en zo nodig medicatie wordt voorgeschreven.

De voortgang en effectiviteit zal regelmatig in het team en met kind of ouders/verzorgers worden geëvalueerd. De therapiecontacten zijn meestal 45 minuten en vinden 1 à 2 wekelijks plaats. Verdraagt de behandeling langere tussenpauzes dan zullen wij die in overleg verlengen. Mocht intensievere behandeling nodig zijn, dan zoeken wij in overleg naar een adequate voorziening.